Alustavad õpetajad arvudes

Alustav õpetaja - esmakordselt õpetajatöö alustaja; Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) tähenduses õpetaja, kelle kohta ei ole EHISes andmeid õpetajana töötamise kohta alates 2005. aastast, mil EHIS tööd alustas.

Andmed puudutavad üldhariduskoolide õpetajaid. Andmete väljavõte on iga aasta 10. novembri seisuga.

Kõigi siin lehel toodud andmete allikas on EHIS.ALUSTAVATE ÕPETAJATE ARV JA OSAKAAL (%) KÕIGIST ÕPETAJATEST ÕPPEAASTATEL 2010/11-2023/24

 Kasvab nii alustavate õpetajate arv kui osakaal 


ALUSTAVATE ÕPETAJATE KESKMINE VANUS ÕPPEAASTATEL 
2010/11-2023/24

Alustavate õpetajate keskmine vanus kasvab KVALIFIKATSIOONILE VASTAVATE ALUSTAVATE ÕPETAJATE OSAKAAL (%) KÕIGIST ALUSTAVATEST ÕPETAJATEST ÕPPEAASTATEL 2010/11-2023/24

Kvalifikatsioonile vastavate alustavate õpetajate osakaal väheneb 

NB 2013/14 õppeaastal rakendus uus pedagoogide kvalifikatsiooninõuete määrus, millest tulenevalt on selle õppeaasta andmetes küsitavusiALUSTAVATE ÕPETAJATE JÄTKAMINE

Ca iga neljas alustav õpetaja katkestab enne teist õpetaja-aastat, viiendat õpetaja-aastat alustavad veidi enam kui pooled 

Lehter kirjeldab, milline osakaal alustavatest õpetajatest on koolis tööl 2., 3., 4. ja 5. aastal. Osakaal on leitud viie aasta keskmisena: 2. aasta puhul on arvestatud õppeaastatel 2018/19-2022/23 alustanuid, 3. aasta puhul - 2017/18-2021/22 alustanuid, 4. aasta puhul - 2016/17-2020/21 alustanuid ja 5. aasta puhul - 2015/16-2019/2020 alustanuid.

Õpetajatöö katkestajate hulka on arvestatud ka lapsehoolduspuhkusel viibijad.


ALUSTAVATE ÕPETAJATE PAIKNEMINE TALLINNAS, TARTUS JA MAAKONDADES 

2023/24 õppeaastal alustas ca kolmandik õpetajatest oma õpetajateed Tallinnas, Harjumaa koolides töötab iga teine alustav õpetaja

Paiknemist on arvestatud kooli asukoha järgi. Kui alustav õpetaja töötab korraga enam kui ühes koolis, mis asuvad erinevates haldusüksustes, siis kajastub see õpetaja mitmekordselt kõigi vastavate haldusüksuste juures.